Regulamin

Cennik:


Abonament Roczny - BEZPŁATNIE DARMOWY FOR FREE.

Można zrezygnować w każdej chwili! Abonament przedłuża się automatycznie.

DARMOWE konto w serwisie Agro4You na okres 365 dni! Odświeżanie konta na kolejny okres nastąpi automatycznie. Nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty bez zgody klienta i dokonania pisemnego zamówienia (w związku z nieuczciwością serwisów internetowych dodaliśmy klauzulę aby upewnić Państwa, że rejestracja i korzystanie z naszego Serwisu Agro4You od dnia 26 kwietnia 2014 roku jest darmowe.)

Płatne są jedynie dodatkowe opcje jak:

tłumaczenie opisów ośrodków na języki obce oraz Certyfikat Rzetelności, jednak są one opcjami dodatkowymi możliwymi do wykupienia z Panelu Klienta - nie są one w żadnym wypadku obowiązkowe!

Zapraszamy do rejestracji Państwa ośrodka noclegowego!

 

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami okreœślonymi w Ustawie Prawo Telekomunikacyjne. Możesz okreśœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Art.1 Definicje

Agro4You.pl – należy rozumieć jako internetowy serwis ogłoszeniowy, którego właścicielem i administratorem jest Dariusz Tomsia prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agro4You Dariusz Tomsia, zam. ul. Główna 106, 32-329 Bolesław. NIP: 637-202-21-13, REGON: 122228384, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży ofert turystycznych lub noclegowych przez gospodarstwa agroturystyczne. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Agro4You.pl należy przez to rozumieć również Agro4You Dariusz Tomsia.

Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce w serwisie Agro4You.pl, umożliwiające Użytkownikowi zaprezentowanie ofert sprzedaży usług turystycznych lub noclegowych lub oferty dotyczącej innych towarów i usług związanych z szeroko pojętym rynkiem turystycznym. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, czy obelżywe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących Agro4You.pl, jak również innych treści zakazanych przez prawo. 

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu. 

Cennik – stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu zestawienie opłat za emisję Ogłoszeń przez zakreślony w Cenniku okres czasu, uiszczanych przez Użytkownika przed emisją Ogłoszenia (Załącznik nr 1), 

Moment zawarcia umowy – chwila, w której dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem, a Agro4You.pl prawnie wiążącego stosunku prawnego o treści określonej w Regulaminie. 

Rozpoczęcie wykonania umowy – chwila, od której Agro4You.pl rozpoczyna wykonywanie świadczenia polegającego na emisji Ogłoszenia. 

Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez Agro4You.pl, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu. 

 

Art. 2 Zasady funkcjonowania serwisu.

§1. Agro4You.pl nie jest stroną zawieranych umów na świadczenie usług turystycznych, a jedynie dostarcza technicznej platformy umożliwiającej kontakt pomiędzy stronami tychże umów. 

§2. Agro4You.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych, jak również nie odpowiada za szkody poniesione przez strony podczas ich realizacji na skutek czynów niedozwolonych.

§3. Agro4You.pl nie pośredniczy w ewentualnych sporach pomiędzy stronami umów o świadczenie usług turystycznych. Wszelkie kwestie sporne powstałe na gruncie tych umów strony winny rozwiązywać pomiędzy sobą. 

 

Art. 3 Zasady uczestnictwa.

§1. Użytkownikiem Agro4You.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

§2. Uczestnictwo w Agro4You.pl wiąże się z koniecznością akceptacji przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu. 

§3. Zamieszczanie Ogłoszeń w Agro4You.pl jest możliwe jedynie przez osoby zarejestrowane. 

 

Art. 4 Warunki zamieszczania ogłoszeń.

§1. Agro4You.pl może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. 

§2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu oraz praw osób trzecich. Agro4You.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

§3. Agro4You.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w szczególności do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Agro4You.pl, wprowadzające w błąd, lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia. 

§4. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia w Ogłoszeniu zdjęć dotyczących przedmiotu Ogłoszenia za pomocą dostępnego formularza. W Ogłoszeniach nie jest dopuszczalne zamieszczanie zdjęć nie dotyczących oferowanej usługi. 

§5. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, dające mu prawo eksploatowania ich w zamierzony sposób, i że wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Agro4You.pl w serwisach internetowych, a także innych mediach takich jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy oraz Internet. 

§6. Umieszczenie Ogłoszenia w Agro4You.pl jest odpłatne. Zapłata powinna nastąpić z góry. Ceny usług wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

§7. Zamieszczenie Ogłoszenia nastąpi niezwłocznie po poprawnym wypełnieniu przez Użytkownika formularza Ogłoszenia, w szczególności jego obowiązkowej części, oraz dokonaniu płatności określonej w Cenniku. 

§8. Agro4You.pl nie odpowiada za przerwy w emisji Ogłoszenia wywołane problemami technicznymi występującymi po stronie podmiotów trzecich. 

§9. Zamieszczenie Ogłoszenia jest możliwe tylko dla Użytkowników posiadających własne konto w Agro4You.pl. Nie można w tym samym czasie wielokrotnie zamieszczać Ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty. 

§10. Agro4You.pl zastrzega sobie uprawnienie częściowego bądź całkowitego pozbawienia funkcjonalności konta Użytkownika w razie braku zapłaty przez Użytkownika za usługę. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności konta jest niezwłoczne uregulowanie przez Użytkownika wymagalnego długu wobec serwisu Agro4You.pl. 

 

Art. 5 Odstąpienie od umowy.

§1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy z Agro4You.pl bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych przelewem na podane konto bankowe.

§2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy z Agro4You.pl , liczy się od dnia jej zawarcia.

§3. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

6) dostarczania prasy, 

7) usług w zakresie gier hazardowych. 

 

Art. 6 Postępowanie reklamacyjne.

§1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Agro4You.pl usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji Ogłoszenia. 

§2.Reklamacje będą zgłaszane do Agro4You.pl na adres e-mail admin@Agro4You.pl lub listownie na adres Agro4You Dariusz Tomsia, ul. Główna 106, 32-329 Bolesław. 

§3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

 

Art. 7 Przetwarzanie danych.

§1. Użytkownik w związku z uczestnictwem w systemie może podać w treści Ogłoszenia swoje dane osobowe umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu. Dla zamieszczenia Ogłoszenia konieczne jest podanie przynajmniej adresu e-mail Użytkownika.

§2. Dane osobowe są przetwarzane przez Agro4You.pl jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

§3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych. 

§4. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Agro4You.pl czynności w ramach niniejszej usługi. 

 

Art. 8 Zmiany cennika i regulaminu

§1. Niniejszy Regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez Agro4You.pl. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Agro4You.pl poinformuje na stronie internetowej www.Agro4You.pl.

§2. Zmiany Regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 3 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej.

 

[ZAŁĄCZNIK 1] - CENNIK

Abonament Roczny - BEZPŁATNIE

TŁUMACZENIE NA JĘZYKI OBCE (OPCJA DODATKOWA DLA ZAINTERESOWANYCH):
Tłumaczenie na język angielski - 29 zł netto / 1800 znaków (Strona A4)
Tłumaczenie na język niemiecki - 29 zł netto /
1800 znaków (Strona A4)

 

Jak dodać ogłoszenie?

Zarejestruj się już za 10zł/miesiąc. Dołącz do grona Agro4You

Rejestracja trwa kilka minut, podaj swoje dane profilowe, następnie: Uzupełnij dane o ośrodku. Dodaj zdjęcia, odległości i zaznacz je na mapie.

Mamy 2 ogłoszenia w bazie Google
Cien element ozdobny